Wednesday, January 9, 2008

MAA TELUGU TALLI

¶¢Ã hÇvÀSµÀ hµwôOº

¶¢Ã hÇvÀSµÀ hµwôOº ¶¢ÀvÇô¶pÁ¹lµAfµ

¶¢Ã Oµ¶méhµwôOº ¶¢ÀASµy¹±µhµÀvÀ

OµfµÀ¶pÁvÑ sAS¸±µÀ, Oµ¶mÀVµÃ¶pÁvÑ Oµ±µÀg

W±µÀ¶m¶¢ÁýövÑ »ª±µÀvÀ lͱµwAVµÀ ¶¢Ãhµwô

SµvSµv¹ SÐl¸±¼ OµlµwqÒhµÀAdɶmÀ

t±µt±¸ OµÅ¶¨ä¶¢Àî ¶p±µÀSµÀwfµÀhµÀAdɶmÀ

sAS¸±µÀ ¶pAdvɶpAfµÀh¸±ÀÀ

¶¢ÀÀ±¼q¸v ¶¢ÀÀh¸ïvÀ lͱµvÀh¸±ÀÀ

C¶¢À±¸¶¢i ¶mSµ±¼ C¶pÁ±µÃ¶p ¦v¹êvÀ

h¸ïSµ±ÀµÀï SÍAhµÀvÑ h¸±¸fµÀm¸l¸vÀ

iOµÖ±ÀµÀï Oµv¶¢ÀÀvÑ i±ÀµÀïAlµm¸vÀ

nhµïËÈ¢À nQvËÈ¢À nwW±ÀµÀÀAfÉl¸Oµ

±µÀlµñ¶¢Àî sûµÀY¶¥Oºå, ¶¢Àvô¶¢Àî ¶pisûµOºå

i¶¢Àî±µÀ¶ªÀ lû¿±ÀµÀÀOºå, OµÅ¶¨ä±¸±ÀµÀvO½±¼å

¶¢Ã VǶ¢Áv ±¼ASµÀ¶¢Àn ¶¢Ã±µÀÈ¢ÃñSÉl¸Oµ

o q¸dvÉ q¸fµÀh¸A, o DdvÉDfµÀh¸A

ËYÇ hÇvÀSµÀhµxô ËYÇ hÇvÀSµÀhµxô

-¶¥AOµ±µAs¹fº ¶ªÀAlµ±¸V¸±µï

Thanks & Regards
K.Chandra Sekhar
Do Good Be Good
Om Sai Ram